Udstillingsregler

Etiske regelsæt for udstillere på DMG’s udstillinger.

Dette er et regelsæt for udstillere og gæsters opførsel, så alle får en god dag på udstillingen.

§ 1 – Der forventes almindelig dannelse fra alle udstillere og gæster på udstillingen.
§ 2 – Blandt udstillere og gæster må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler umiddelbart op til eller under udstillingen. Møder udstillere eller gæster synligt påvirket op, vil man blive bortvist fra udstillingen.
§ 3 – Under bedømmelsen må der ikke foregå højlydt samtale udstillere imellem.
§ 4 – Udstiller må overvære egne dyrs bedømmelser, men ikke samtale med dommeren eller sekretæren om dyret, medmindre man bliver spurgt af dommeren.
Stk. 2 – Sekretæren kan anmode udstiller om at gå væk fra bedømmelsen på opfordring af dommeren, hvis udstiller udviser forstyrrende adfærd.
§ 5 – Når bedømmelsen af det enkelte dyr er overstået, må udstiller IKKE henvende sig til dommeren angående bedømmelsen, så længe dommeren ikke er færdig med øvrige bedømmelser.
§ 6 – Børneudstillere skal for så vidt muligt efterleve reglerne under vejledning fra forældrene.
§ 7 – Alle til stede på udstillingen skal opføre sig med respekt for hinanden.

Generelle regler for udstilling
§ 1 – Deltagelse
Stk. 1
Alle medlemmer af foreningen kan deltage.
Ikke-medlemmer kan deltage på én udstilling uden medlemskab.

Stk. 2 – Dyr
Syge dyr, unger under fravænningsalder, synligt drægtige hunner og hunner med unger, der ikke er fravænnet, må ikke medtages på udstillinger.

§ 2 – Udstillingsklasser
Standard:
For godkendte varianter, der lever op til kravene her om.

Sjældne varianter: Er for nye varianter, som er rykket op fra Ustandardiseret med guidestandard, som der stadig arbejdes med og for varianter, der ikke opfylder kravene til Standard.

Ustandardiserede varianter:
Denne klasse er springbrættet til godkendelse af nye varianter. Der kan ikke vindes præmier, ej heller uddeles der Champion certifikater.

Kæledyr: Alle mus, ørkenrotter og sjældne arter kan deltage

Børnedyr: Alle arter, som udstilles af et barn til og med 14 år.

§ 3 – Aldersklasser
Mus
Junior: Fra 7 uger til og med 19 uger.
Senior: Fra og med 20 uger.

Ørkenrotter
Junior: Fra 12 uger til og med 29 uger.
Senior: Fra og med 30 uger.

Sjældne Arter
Junior: Fra 7 uger til og med 16 uger.
Senior: Fra og med 17 uger.

§ 4 – Indbydelse
Indbydelser til udstillinger slås op på foreningens hjemmeside, i foreningens Facebook gruppe og sendes evt. på mail til foreningens medlemmer.

§ 5 – Tilmelding
Stk. 1 – Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb.
Dyret skal tilmeldes som det, dyret er genetisk.
Efteranmeldelser modtages op til 48 timer efter tilmeldingens lukning i det omfang der er plads til, mod en merudgift på 10 kr. pr. dyr.

Stk 2 – Tilmeldings og tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto inden for tilmeldingsfristen. Tilmeldingen er bindende, dvs. at gebyrer ikke refunderes ved udeblivelse af et eller flere dyr. Eneste undtagelse herfra, er hvis udstillingen aflyses.

§ 6 – Opbevaring af udstillingsdyr
Stk. 1 – Udstillingskasser
Alle udstillingsbokse skal være fri af navne, mærkater eller andet, som kan give klar genkendelighed af ejerskab eller forhindre frit udsyn til dyret.

Ørkenrotte:
Ørkenrotterne skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm.
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maks forefinde sig 3 ørkenrotter af forskellig farve og/eller køn.
Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere ørkenrotter i en boks.

Mus:
Mus skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 20 cm., bredde: 15 cm., højde: 14 cm. (En typisk SmartStore 3 boks)
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maks. forefinde sig 4 mus af forskellig farve og/eller køn.
Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere mus i en boks.

Sjældne Arter:
Sjældne arter skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm.
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maksimalt befinde sig tre dyr af forskellig farve og/eller køn.

Stk. 2 – Andet indhold
Der skal foruden dyr kun befinde sig følgende i boksen: Bundstrøelse som spåner, boxo, carefresh el. lign., vandholdigt foder – agurk eller gulerod, lidt alm. tørt foder samt lidt til dyrene kan putte sig i. Der må være én toiletrulle u. papir på i hver kasse. Hamstervat er bandlyst.

Stk. 3 – Håndtering
Udstillingskasserne og -dyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter indtjek indtil præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer.

Undtaget fra denne regel er ejer. Ejer alene må tage dyret ud af kassen for at fremvise dyret, når det står på udstillingsbordet.
Dyret må ikke fjernes fra sin plads og ejer må ikke sidde/gå rundt med dyret, men må udelukkende vise dyret frem til andre interesserede.
Ejer alene er ansvarlig for, at dyret er i sin udstillingsboks, når det hentes til bedømmelse. Ejer skal være opmærksom på, at håndtering under udstilling kan medføre fedtet pels, som vil trække ned under bedømmelsen af dyret.
Såfremt et dyr udviser stress pga håndteringen, bør det sættes tilbage i kassen, hvor det forbliver til efter bedømmelse og præmiering.

Der vil være tydelig skiltning ang. håndtering under udstillinger.

Stk. 4 – Salg af udstillingsdyr
Udstillingsdyr må ikke sælges efter dyret er indtjekket og indtil præmiering er afsluttet.

Stk. 5 – Udstillingsdyrene må ikke forlade udstillingen, før udstillingen lukker og der er givet tilsagn herom.

§ 7 – Udstillingsgebyrer
Se priser Her

§ 8 – Salgsdyr
Stk. 1 – Alle salgsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyr, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr.
Som udstiller og/eller dommer må man medbringe salgsdyr på udstillingen. Udstilleren sørger selv for et bur at have dyrene i. Max mål på salgs-plads er 50 x 50 cm.

Stk. 2 – Minimumsalder på salgsdyr
Fravænningsalder.

§ 9 – Indtjek
Stk. 1 – Indtjek foretages af personer godkendt af bestyrelsen.

Stk. 2 – Alle dyr skal gennem indtjek. Alle udstillingsbokse skal have påsat katalog-nr. på en hvid seddel med sort skrift, før de må sættes i udstillings-lokalet.

Stk. 3 – Afvisning
Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises alle dyr fra samme ejer.
Ligeledes afvises dyr, der viser sygdomstegn.
Dyr med haleknæk, manglende eller delvis manglende hale afvises.
Dyr med manglende tæer eller negle afvises.
Ved smitsomme sygdomme afvises alle dyr fra samme husstand.
Dyr med sår, tegn på underernæring, mistrivsel eller kraftig overvægtig afvises ligeledes.
Er udstillingsboksen meget snavset, er dette også afvisningsgrund.

Stk. 4 – Størrelse på mus
I indtjek tjekkes det, om alle mus er store nok til at være på udstillingen. Dette gælder uanset om de er med til udstilling, transit, selskab eller salg. Der er sat en minimumsvægt på 25 g for mus uanset alder-, udstilling-, salg-, selskab- eller transitstatus.
Der kontrolvejes kun i tilfælde af, at der opstår tvivl om vægt ved indtjek. Det er kun en indtjekker udpeget af DMG, som kan afgøre om der skal kontrolvejes og udføre vejningen.

Stk. 5 – Ankomst til indtjek
Man skal møde minimum en halv time før indtjek slutter, og har man 20+ dyr med, skal man møde minimum en time før.

§
9 – Transitdyr og selskabsdyr
Stk. 1 – Indtjek
Alle transit- og selskabsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyrene, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr.
Selskabsdyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter tjek indtil præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer. Ej heller må det sælges efter dyret er tjekket ind til præmiering er afsluttet.

Formodet antal af transit dyr, skal meldes i forvejen, som beskrevet i indbydelsen til pågældende udstilling.

Stk. 2 – Pris
Transitdyr – 5 kr. pr. transitdyr, som betales i indtjek kontant eller via MobilePay.
Selskabsdyr i udstillingsboks med et udstillet dyr: 5 kr. pr. dyr.

§ 11 – Præmiering

Stk. 1 – Titel givende præmieringer
Promising
Alle junior-dyr, der opnår 87, 88 eller 89 point, tildeles titlen Promising og gives et præmiebånd med titlen Promising. Titlen kan påføres stamtavlen hvis ønsket.

Champion
Dyr, der opnår 90 point og derover, tildeles titlen Champion og gives et præmiebånd med titlen Champion. Titlen påføres automatisk stamtavlen, hvis dyret er registreret.

Grand Champion
Uddeles ved 3 cert’er i samme klasse, hvoraf max. 1 må være junior cert.

BOY – Best of Year
Årets bedste dyr efter pointjagt.

Stk 2. – Andre præmieringer
BIV – Best in Variety
Der kåres henholdsvis jrBIV og BIV i hver variant i Standard, ved mindst 4 bedømte dyr i klassen.

BIS – Best In Show
Best in Show junior og Best in Show kåres i hver af udstillingsklasserne: Mus/ørkenrotte Standard, Mus/ørkenrotte Sjælden Variant og Mus/ørkenrotte Kæledyr, såfremt der er bedømt minimum to klassen.
Der kåres desuden en BIS på tværs af alle arter og aldersklasse i klassen Børnedyr.

Dommerfavorit
Hver dommer udvælger en dommerfavorit blandt de dyr, som dommeren dømmer på dagen. Dyrets point og bedømmelse har ikke betydning for om den bliver dommerens favorit.

Medlemmets Favorit
Et medlem kan på en udstilling give én “Medlems Favorit” til et udstillet dyr. Medlemmet bestemmer selv, under hvilke kriterier præmien gives.
Medlemmet skal selv udstille på den pågældende udstilling. Præmien må ikke gives til egne dyr.
Medlemmet skal selv købe eller lave præmiebånd, roset e.l..
Af præmien skal det tydeligt fremgå, hvem der giver præmien.
Medlemmets beslutter selv om denne præmie skal gives i løbet af udstillingsdagen eller i forbindelse med præmieringen til sidst.
Medlemmet opfordres uanset til at videregive information om, hvilket dyr har modtaget præmien til resultatindsamler på udstillingen, så det kommer i udstillingsresultaterne.

Pointjagt
På årets første udstilling præmieres det dyr med flest point samlet på udstillingerne i året forinden.
Der præmieres efter gældende regler for pointjagten.

 

Scroll to Top