Vedtægter

§1 – Navn & Hjemsted
Foreningens navn er ”Dansk Mus & Gerbil” – forkortet DMG.
Disse regler gælder kun for medlemmer jf. §4.
Foreningens hjemsted er kasserens adresse.

§2 – Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til mus, gerbiler og jirds samt opdræt af disse som kæledyr. Foreningen skal arbejde for udbredelsen af optimal ernæring og pleje, afholde udstillinger samt deltage ved PR-arrangementer. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i det, medlemmer definerer og vedtager på generalforsamling.

Stk. 2. – DMG hæfter kun for sine forpligtelser med den af DMG til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke DMGs medlemmer eller andre med tilhørsforhold til DMG nogen personlig hæftelse.

§3 – Tilknytning
Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

§4 – Medlemskab
Enhver med interesse for foreningens formål har adgang til at blive medlem.
Indmeldelse foregår til foreningens kasserer og er gyldig, når betaling for medlemskab er modtaget på foreningens konto.
Ved indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af foreningens vedtægter.
Kvittering for indbetaling af kontingent er gyldigt medlemskort.
Kontingentet forfalder til betaling per 31/12. Medlemsskabet følger kalenderåret.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, hvis den finder det begrundet. En sådan afvisning sættes til afstemning på næstkommende generalforsamling jævnfør § 7.

§5 – Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer hørende til et medlems husstand opnår fulde medlemsrettigheder mod betaling af reduceret kontingent.

§6 – Karantæne og ophævelse af medlemskab
Stk. 1 – Disse punkter kan give karantæne efter bestyrelsens beslutning og kræver ikke generalforsamlingens godkendelse.

  1. Dyreværnsloven ikke overholdt (jf. dyreværnsloven.). Er medlemmet dømt for brud på dyreværnsloven, har et af DMGs bestyrelsesmedlemmer ret til at aflægge medlemmet et besøg efter endt karantæne mhp. at besigtige forhold efter aftale med medlemmet.
  2. Hvis opdrættere ikke overholder avlsvejledninger som vejledende udgangspunkt.
  3. Hvis der formidles dyr, som er syge eller såfremt der er sygdomstegn i bestanden. Dette omfatter også smitsomme parasitter. (Bevist ved øjeblikkeligt dyrelægebesøg)
  4. Overtrædelse af DMGs udstillingsreglement.
  5. Enhver person, som modarbejder DMG.
  6. En person, der ikke overholder sin tavshedspligt.
  7. En person, der ikke varetager sit tillidshverv efter foreskrifterne.
  8. Punkterne 1-7 kan i alle tilfælde føre til indstilling om eksklusion.

Såfremt et medlem optræder i strid med foreningens vedtægter og udstillingsregler, kan DMGs bestyrelse sætte medlemskabet i bero til førstkommende generalforsamling.

Tildeles en person karantæne fratages personen alle tillidsposter fra den dato karantænen træder i kraft.

Et medlem, hvis medlemskab er sat i karantæne, skal have skriftlig meddelelse herom. I den periode, hvor medlemskabet er sat i karantæne, kan medlemmet ikke modtage nogen form for serviceydelser fra foreningen.

Stk. 2 – På førstkommende generalforsamling kan bestyrelsen indstille medlemmet til eksklusion, hvor der skal være 2/3 flertal for beslutningen. Medlemmet skal have mulighed for at være til stede og tale sin sag.
Såfremt eksklusionen ikke godkendes af generalforsamlingen, medfører dette ikke at evt. igangværende karantæne ophæves, da forholdene for dette stadig skal fremvises som rettet.
Hvis et medlem ekskluderes oplyses det på foreningens nyhedsblog.
Hvis et ekskluderet medlem senere ønsker at blive medlem af foreningen, skal det behandles på førstkommende generalforsamling.

§7 – Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1 – Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra forslag vedrørende lovændringer og forslag om foreningens opløsning, hvortil kræves at mindst 2/3 af de givne stemmer er for forslaget.

Stk. 2 – Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har været medlem af DMG min. 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og som er til stede på generalforsamlingen. Fuldmagt for stemme medsendt andet medlem er ugyldig.
Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 3 måneders medlemskab.
Man er valgbar ved at møde til generalforsamlingen eller ved at indsende motivation for opstilling til formanden.

Stk. 3 – Der føres beslutningsreferat over afholdte generalforsamlinger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter generalforsamlingen på DMGs hjemmeside.
Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt referat og beslutninger ved henvendelse til referenten.

§8 – Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. April.
Generalforsamlingen afholdes en lørdag eller en søndag og indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 6 ugers varsel.
Indkaldelse sker ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller ved udsendelse af særlig meddelelse til medlemmerne.

Stk. 2 – Forslag til Generalforsamlingen
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
Ved ekstraordinær generalforsamling forholdes som anført i §9.

Forslagene offentliggøres inden generalforsamlingen på DMGs hjemmeside. Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt dagsorden og forslag via e-mail.

Til indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag.

Stk. 3 – Dagsorden
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning af formanden om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Kasserens beretning inkl. Aflæggelse af det reviderede regnskab og Budgetforslag.
4. Stambogkontorets beretning.
5. Evt. øvrige udvalgs beretning.
6. Indkomne forslag.
7. Valg:
a. Formand for 2 år
b. Kasserer for 2 år
c. Bestyrelsesmedlemmer minimum 2 for 2 år
d. Suppleanter minimum 1 (vælges hvert år)
e. Kasserer suppleant (vælges hvert år)

§9 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i følgende tilfælde:
1. Når formanden ønsker det.
2. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
3. Når mindst 30 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter almindeligt gældende regler.

§10 – Bestyrelsen
Stk. 1 – Vælges af generalforsamlingen, som anført under § 8 under dagsordenens pkt. 7 og består af et ulige antal medlemmer, på minimum 3 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen og minimum 1 suppleant, der vælges for 1 år af gangen. Formand og kasserer vælges henholdsvis lige og ulige år. Bestyrelsen konstituerer selv næstformand og evt. andre poster umiddelbart efter GF. Kassereren behøver ikke samtidig at sidde i bestyrelsen.

Såfremt der ikke kan vælges en fuld bestyrelse, kan der i stedet vælges et forretningsudvalg, som består af 3 medlemmer og en suppleant, der vælges for et år ad gangen. Formanden for dette udvalg vælges på Generalforsamling. Udvalget er forpligtet til at arbejde aktivt på at sikre foreningens fremtid frem til, at foreningen igen kan vælge en fuld bestyrelse.

I bestyrelsen eller forretningsudvalget må der højest sidde 2 familiemedlemmer. Med familie forstås: børn, forældre, samlevende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn.

Stk. 2 – Konstituering
Efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen, der konstituerer sig selv, således at en arbejdsdeling klart fremgår.
Arbejdsdelingen bringes på nyhedsbloggen og på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå i foreningens arbejde.
Næstformandsposten skal dog altid besættes af et bestyrelsesmedlem, der som udgangspunkt udpeges af formanden.

Bestyrelsen kan lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder m.v. De har dog ikke stemmeret i sager, der evt. måtte komme til afstemning i bestyrelsen. Suppleanter skal være rede til at deltage i klubbens ledelse, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald.

Stk. 3 – Dagligt arbejde
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen og skal således indhente dennes godkendelse for væsentlige, usædvanlige dispositioner.

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af den samlede bestyrelse. Kassereren og/eller formanden kan disponere over bankkonto under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 4 – Bestyrelsens arbejde
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette eller minimum 2 gange årligt.
Formanden leder bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmetallet står lige, er formandens stemme afgørende.
Sekretæren indfører alle beslutninger i beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse.
Bestyrelsen kan lade afholde kursus, orientering og møder, ligesom den kan nedsætte arbejdende udvalg, alt til fremme af klubbens liv og trivsel jf. formålsparagraffen. Arbejdsudvalg skal holde bestyrelsen orienteret om dets arbejde på forlangende af bestyrelsen med 14 dages svarfrist. Når udvalgets arbejde er tilendebragt opløses udvalget.
Bestyrelsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund af en med bestyrelsen aftalt virksomhed i foreningens tjeneste.

§11 – Regnskab
Bestyrelsen vælger revisor.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes formanden, der forelægger det for bestyrelsen.
Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside inden den ordinære generalforsamling. Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt regnskabet via e-mail.

Regnskabet med bilagsmateriale medbringes af kassereren på generalforsamlingen. Kassereren forelægger regnskabet på generalforsamlingen.
Foreningens midler skal være noteret i foreningens navn.

Kasseren har ret til en observationspost i bestyrelsen, dog uden stemmeret, såfremt kasseren ikke er bestyrelsesmedlem. Kasseren skal være myndig.
Foreningen har en bankkonto, hvortil kasserer og formand har adgang. Bestyrelsen har til hver en tid ret til indsigt i foreningens økonomi.
Kasserersuppleant tiltræder med øjeblikkelig virkning, såfremt kasseren må træde tilbage.

§12 – Budget
Bestyrelsen udarbejder på grundlag af klubbens virksomhed for det kommende år et budgetforslag, der forelægges på den ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsen fremkommer med forslag til det følgende års kontingenter.

§13 – DMGs medie
DMGs officielle webadresse er: www.musgerbil.dk – webmaster udpeges af bestyrelsen.
Dette medie betragtes som officielt. Al information, indbydelser, indkaldelse til GF, referater og udstillingsresultater bringes her.

§14 – Stambogskontor
Stambogskontoret er underlagt bestyrelsen. Stambogskontoret skal forestå stambogsføring af medlemmernes dyr og registrere opdrættere, efter de gældende retningslinjer, som godkendt af hovedbestyrelsen.
Alle stambogsførte dyr, skal registreres i DMGs online Stambog efter gældende retningslinjer, som godkendt af bestyrelsen.
Stambogskontoret består af to stambogsførerer, 1 til mus og 1 til gerbil, som udpeges af bestyrelsen.
Stambogsførerne skal være myndige. Stambogsførerne har ret til en observationspost i bestyrelsen, såfremt disse ikke er medlem heraf. Stambogsførerne aflægger beretning på Generalforsamling. I øvrigt henvises til regler for stambogsføring.

§15 – PR
Bestyrelsen udpeger en PR ansvarlig. Den PR ansvarlige kan være bestyrelsesmedlem eller menigt medlem af foreningen.

§16 – Udstilling
Stk. 1 – Udstillinger afholdes efter gældende udstillingsregler. Udstillingsreglerne fastsættes af udstillingsudvalget. Ændringer i udstillingsreglerne kan foretages af udstillingsudvalget uden generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 2 – Udstillingsudvalget nedsættes af bestyrelsen.

Stk. 3 – Dommerudvalg består af alle aktive dommere og –elever. Der stilles krav om rimelig aktivitet for medlemmerne i dommerudvalget.
Uddannelse af dommere følger de af dommerudvalget bestemte retningslinjer godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 4 – Dommerudvalgets formål er at uddanne dommere, behandle dommerklager, indstille til godkendelse af nye standarder til bestyrelsen, vedligeholde nuværende standarder, sørger for relevante ændringer i uddannelse og Dommermappen.

Stk. 5 – Dommere og –elever kan fratages deres hverv af hovedbestyrelsen ved simpelt flertal, såfremt de ikke opfylder retningslinjerne for tillidsposten beskrevet i Dommermappen, som er godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 6 – Dommerudvalget vælger selv en kontaktperson, som varetager alle henvendelser vedrørende udvalgets arbejde. Udvalget vælger selv ansvarlige for de enkelte arbejdsopgaver.

Stk. 7 – Ved deltagelse i udstillinger i andre klubber/organisationer forventes det, at man overholder DMGs etiske retningslinjer for udstilling. Titler opnået på disse udstillinger kan påføres evt. stamtavle, hvis dyret er stambogsført i Stambogen.

§17 – Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun foregå ved urafstemning blandt foreningens medlemmer.
Ved vedtægtsændring kræves der mindst 2/3 af stemmerne for ændringsforslaget.

§18 – Opløsning af foreningen
Forslag om foreningens opløsning skal fremsættes på en ordinær generalforsamling – jf. § 8, stk. 1.
Ved opløsning af foreningen kan dens midler kun anvendes til formål, der angår dyrevelfærd, hvorfor forslag herom skal indgå i det indsendte forslag.

For at forslaget kan vedtages kræves:
– at det på den ordinære generalforsamling opnår 2/3 af de afgivne stemmer.
– at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den ordinære generalforsamling og her opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter de i § 9 anførte bestemmelser.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. maj 2014 i Odense.

Scroll to Top